Parenteel van Pieter OOTEMAN

8 maart 2006


I.1    Pieter OOTEMAN, geboren ca 1630 te Lutjebroek.

Het is niet zeker, dat deze voorouder van Simon Pieter heet. Dit mogen wij misschien afleiden uit de trouwakte van 29 december 1673 van Mijndert Pieterzoon Oteman. Als dat een broer is geweest van Sijmon, dan is hun beider vader Pieter.
Kinderen:

   1. 

Mijndert, geboren ca 1650 te Lutjebroek.
Gehuwd op 29-12-1673 te Lutjebroek met Aff Pieter VENHUIJSEN, Van, dochter van Pieter Tooneriz VENHUIJSEN, Van.

   2. 

Sijmon (zie II.3).

   3. 

Jacob Sijmonsz.
Niet duidelijk is of dit een Ooteman is. Het register spreekt van Jacob Sijmonsz Schuijt wedn. van Lutjebroek.
Gehuwd voor de kerk op 19-07-1784 te Lutjebroek met Geertje PIETERS.

   4. 

Dirk Sijmonsz, geboren te Lutjebroek.
Gehuwd voor de kerk op 11-01-1779 te Lutjebroek met Marijtje JANS.


 
II.3    Sijmon OOTEMAN,

Deze Sijmon heeft mogelijk nog een broer gehad: Mijndert Pieterz.Ooteman, die in 1673 te Lutjebroek trouwt met Aafje Pietersdr van Venhuijsen. Hier bestaat een slecht leesbare akte van 427 16 not Bovenkarspel :
" In den Naemen des Heere, Amen.Op huijden de 29 decemb 1673 compareerden voor mij Abel Hendr mom openbr nots beij de hove van Hollandt geadmitteerd tot Bovencarspel Residerende ende den getuijgenaar genoemt, In eigen Persone Meijndert Pietersz Ooteman wonend tot Lutjebroek toekomende Bruijdegom Ter Eene, en de Eerbare Jonge dochter Aaff Pieter Van Venhuijsen geassisteert met haar vader Pieter Toonerisz woonende mede (?) aldaar Toecomende Bruijt Ter Andere, welcke cont gaven, verclaarden ende geven te kennen met malckander gedelibereert ende Besloten te hebben Een Van Tractement Huwelijck, Ter eeren Godes ende haar Siele salighheit, soo sij verhoopten, ende alle Troist Si of ie verrreijken Te voorkomen die naamaals souden mogen comen te staan, so hebben sij uijt goeder Voorsichticheit, gemaeckt aff haar beijder contracktat Antenuptriave (?) oft o hun beije huw voorwaarden En dat op manier ende conditie als volckt, namenlick, dat hij toecomend bruijdegom ende sij toecomende bruijt, tot subsidie ende onderstant van dit haar aanstaandehuwelijcksullen brengen alle haar beijden Respectiver tegenwoordige goederen, roerende en onroerende vernoemd voorts alles wat haar bij Erffen andersins moogt te profiteren niets uijt gesondert Dat sij condities ingevallen hij toecomende bruijdegom eerlijck van sijn wel beminde toecomende bruit quam te overlijden, sonder bij haar kint ofte kinderen naar te laten, so sal si toecomende etc.".

 

Zoon van Pieter OOTEMAN (zie I.1).
Kind:

   1. 

Cornelis Sijmonsz. (zie III.1).


 
III.1    Cornelis Sijmonsz. OOTEMAN, geboren ca 1670 te Lutjebroek, overleden op 29-12-1733 te Lutjebroek.
In het begrafenisregister van Lutjebroek op 29 december 1733: Jan Cornelisz
Oteman (met één n) voor 't lijk van Cornelis Oteman overleden tot Lutjebroek ontvangen F.3,-, zoon van Sijmon OOTEMAN (zie II.3).
Gehuwd op 17-01-1695, gehuwd voor de kerk op 17-01-1695 te Lutjebroek (St./Nicolaaskerk)

Oudste trouwinschrijving in de St.Nicolaaskerk in 1695 van Lutjebroek.
Hier staat op dezelfde datum ook een inschriving vermeld van ene Pieter Sijmonsz met Trijn Albertz en verderop ene Jan Sijsz met Hiltje Cornelisz.
Pas uit het sterfregister van 1733 blijkt, dat Cornelis Sijmonz met de achternaam O(o)teman heette.
Pieter is mogelijk een broer van Cornelis geweest, want zijn vrouw Trijn treedt op als meter bij de geboorte van Cornelis dochter Lisebeth.

In de streken rond Nijmegen komen sinds 1680 veel Oteman(n)s voor. De grote vraag is nu of deze Otemans oorspronkelijk tot dezelfde stamboom behoren als de Westfrieze Ootemans. Beide takken zijn wel katholiek van origine maar er valt geen voornamenovereenstemming te constateren.
Om een verband te leggen met de Otemans uit Zuid Nederland moeten wij terug tot vóór 1680. De oudste Oteman met een n, is gevonden in Zyfflich bij Kleef.En van die tijd af is de familie nagenoeg geheel uitgezocht.

In Zuid Limburg komen nog een aantal Otermans voor. Ook hier moet de verbinding tussen de drie takken (?) gezocht worden vóór 1680, aangezien alle afstammelingen ná 1680 bekend zijn en uitgezocht. Echtgenote is Celij (Selie) LUIJTJES, overleden op 27-10-1733.

In Lutjebroek komt bij een begrafenisinschrijving op 27 oktober 1733 de volgende tekst voor: Jan Zonn: Ooteman voor 't lijk van Sely Luijtjes
overleden to Lutjebroek ontvangen F.3,-.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lijsebet, gedoopt op 01-02-1698 te Lutjebroek, getuige: Trijn Alberts.
Inschrijving in het doopregister van Lutjebroek. Als ouders worden vermeld: Cornelis Sijmonsz en Cecilia Luijtjes en als meter Trijn Alberts.Dit moet wel de vrouw van Cornelis broer Pieter geweest zijn, die op dezelfde dag als Cornelis is getrouwd.

   2. 

Jan Cornelisz (zie IV.2).

   3. 

Bastiaan Cornelisz (zie IV.4).


 
IV.2    Jan Cornelisz OOTEMAN, Kaagschipper, gedoopt op 24-11-1704 te Lutjebroek (getuige(n): Foockel Pietersdr.). Doopregister van Lutjebroek van 24 dec.1704
De vader Cornelis ôteman moeder Cecilia Luijtjes.

Overleden op 15-05-1747 te Lutjebroek op 42-jarige leeftijd.

De overlijdensdatum van Jan wordt vermeld door notaris Jurriaan Cornel uit Enchuijsen nr.1327-34a en 1329-3c.

Zoon van Cornelis Sijmonsz. OOTEMAN (zie III.1) en Celij (Selie) LUIJTJES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-01-1730 te Lutjebroek, gehuwd voor de kerk op 23-01-1730 te Lutjebroek.
De akte vermeldt: Jan Cornelisz.Ooteman j.gezel en Meijnoutje Sijmons weduwe beide tot Lutjebroek met Meijnoutje SIMONS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Simon.


 
IV.4    Bastiaan Cornelisz OOTEMAN, gedoopt op 16-10-1712 te Lutjebroek (getuige(n): Geert Pietersdr.

Het doopregister van Lutjebroek van 16 oktober 1712 vermeldt: Bastiaan Cornelisz. Ouders: Cornelis ôteman (!) en Cili Luijtjes.

Zoon van Cornelis Sijmonsz. OOTEMAN (zie III.1) en Celij (Selie) LUIJTJES.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18-01-1734 te Lutjebroek.
Akte: Bastiaan Cornelisz j.gezel en Marij Sijmons beide tot Lutjebroek.
Is Marij een zusje van Mijnoutje, de vrouw van broer Jan ?

Echtgenote is Marij (Maartje) SIMONS OUD.
Ook Marijtje Sijmens genoemd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Simon Bastiaanz. (zie V.2).

   2. 

Jan Bastiaansz. (zie V.4).

   3. 

Pieter Bastiaansz. (zie V.7).

   4. 

Afij (Aafje), gedoopt op 19-07-1753 te Lutjebroek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-01-1775 met Jan Gerritz BLOKKER.


 
V.2    Simon Bastiaanz. OOTEMAN, Bouwman, geboren .. .. 1745 te Lutjebroek.

Overleden op 13-01-1820 te Lutjebroek.
Op 13 januari komt Bastiaen Ooteman, bouwman, aangeven, dat zijn vader Simon Ooteman, oud 74 jaar, zonder beroep en geboren in Lutjbroek, dag onbekend, weduwnaar van Cornelia Schaper, zoon van wijlen Bastiaan Oteman en Marijtje Sijmens, op nr.73 in Lutjebroek is overleden.

Zoon van Bastiaan Cornelisz OOTEMAN (zie IV.4) en Marij (Maartje) SIMONS OUD.
Gehuwd op 16-01-1786 te Grootebroek.
Schepenen der steede Grootebroek. Gehuwd voor de kerk op 16-01-1786 te Lutjebroek.
Sijme Batiaense et Cornelia Barends: Pieter Klaese et Maertje Jans: Dirk Janse Paij et Trijntje Sijmis en nog enkele.

Echtgenote is Cornelia Barents SCHAPER, overleden op 02-09-1813 te Lutjebroek.

Beijde van Lutjebroek.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marijtje, geboren op 20-05-1788 te Lutjebroek.
Ouders: Zijmen Bastiaanse en Cornelia Barends.

Overleden op 15-07-1788 te Lutjebroek, 56 dagen oud.
Boek nr.23 : 15 juli 1788 ontvangen van Zijmen Bastiaantz van's lijk van Marijtje Zijmens overleden te Lutjebroek nihil.

   2. 

Bastiaan (zie VI.2).

   3. 

Marijtje, overleden op 13-04-1799 te Lutjebroek.

   4. 

Willempie, overleden op 16-02-1801 te Lutjebroek.


 
VI.2    Bastiaan OOTEMAN, bouwman, geboren op 03-06-1790 te Lutjebroek.
Bij de geboorte van zijn kinderen: Simon in 1815, Simon in 1816, Bastiaan in 1818 en Jan in 1820, wordt als leeftijd van de vader opgegeven resp.: 24, 25 ,27 en 29 jaar.
Dus moet hij in 1790-91 geboren zijn.
Bij de huwelijksakte wordt opgegeven: geb.03 06 1790 te Lutjebroek.
Hij is de meerjarigezoon van Simon Barendszoon Ooteman (bouwman) en wijlen Cornelia Barendz.Schaper(overl.te Grootebroek) op 02-09-1813).
Bij de overlijdensakte wordt als geboortedatum 06-06-1790 vermeld.

 

Gedoopt op 06-06-1790 te Lutjebroek, overleden op 11-10-1826 te Lutjebroek op 36-jarige leeftijd, zoon van Simon Bastiaanz. OOTEMAN (zie V.2) en Cornelia Barents SCHAPER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-04-1814 te Lutjebroek met Eefje Reinderz BOERMAN, 20 jaar oud, winkelierster, geboren op 29-09-1793 te Lutjebroek.
Ook de datum 06-06-1790 wordt genoemd.

Overleden op 11-10-1826 te Lutjebroek op 33-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Simon, geboren op 05-01-1815 te Lutjebroek, gedoopt op 06-01-1815 te Lutjebroek.
Akte: Vader Bastiaan Ooteman , 24 jaar, bouwman te Lutjebroek, moeder Eefje Boerman.

Overleden op 04-01-1816 te Lutjebroek, 364 dagen oud.
De vader komt het overlijden aangeven en wordt hier winkelier genoemd.

   2. 

Simon (zie VII.2).

   3. 

Jan, geboren op 12-08-1816 te Lutjebroek.
Waarschijnlijk is edze Jan geen kind van Bastiaan en Eefje, omdat er op 14 maart Simon geboren is. Een tweede kind op 12 augustus is onwaarschijnlijk.

Overleden op 12-08-1816 te Lutjebroek.

   4. 

Reinder (zie VII.5).

   5. 

Jan, geboren op 22-03-1820 te Lutjebroek, gedoopt op 23-03-1820 te Lutjebroek, overleden op 22-03-1820 te Lutjebroek.
Huisnummer 73 in Lutjebroek.
Bastian Oteman, 29 jaar oud komt de dood van zijn zoon Jan aangeven gisterenavond half zeven uur. Zoon van Eefje Boerman.

   6. 

Jan (zie VII.8).

   7. 

Cornelia, geboren op 19-02-1823 te Lutjebroek.

   8. 

Cornelis, geboren op 26-05-1825 te Lutjebroek, gedoopt op 27-05-1825 te Lutjebroek, overleden op 04-02-1826 te Lutjebroek, 254 dagen oud.
Bij dit overlijden is de vader 35 jaar oud volgens de akte. Hij overlijdt op 26-10-1826.
Zijn laatste dochter Marijtje is dan waarschijnlijk posthuum geboren.

Begraven op 06-02-1826 te Lutjebroek.

   9. 

Marijtje.
Gehuwd met Ewaldus TIET.


 
VII.2    Simon OOTEMAN, geboren op 14-03-1816 te Lutjebroek, overleden op 13-01-1820 (?) te Lutjebroek op 3-jarige leeftijd.

1820 Kan niet goed zijn!

Zoon van Bastiaan OOTEMAN (zie VI.2) en Eefje Reinderz BOERMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-01-1842 te Grootebroek met Geertje GROOT.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bastiaan (Bas), geboren op 02-06-1843 te Lutjebroek, gedoopt op 05-06-1843 te Lutjebroek, overleden op 15-07-1843 te Lutjebroek, 43 dagen oud.
De akte vermeldt: Bastiaan, zoon van Simon Ooteman, bouwman, 27 jaar en Geertje Groot. 6 weken. Lutjebroek 31.

Begraven op 21-07-1843 te Lutjebroek.

   2. 

Bas (zie VIII.2).

   3. 

Aafje, geboren op 03-04-1846 te Lutjebroek.
Onder akte 19 wordt op diezelfde dag nog een Aafje Ooteman ingeschreven. (!?) Is dit mogelijk een dochter geweest van de andere broers: Klaas of Willem.

   4. 

Eva (Eefje), geboren op 30-01-1848 te Lutjebroek.
Op diezelfde datum wort een Cornelia Ooteman ingeschrevn.Dochter van Wilhelmus, broer van Simon. Overleden op 25-04-1848 te Lutjebroek, 86 dagen oud.
Simon is dan vlg.de akte 32 jr. oud en moet dus geboren zijn in 1816.
Wij hebben echter ook als geboortedatum 1795 (?)
Deze l;aatste moet dan Simon Pieterszoon zijn.

   5. 

Pieter, geboren op 29-06-1849 te Lutjebroek, overleden op 09-11-1849 te Lutjebroek, 133 dagen oud.

   6. 

Pieter (zie VIII.7).

   7. 

Eva, geboren op 26-12-1854 te Lutjebroek.


 
VIII.2    Bas OOTEMAN, geboren op 06-08-1844 te Lutjebroek, zoon van Simon OOTEMAN (zie VII.2) en Geertje GROOT.
Gehuwd met Johanna REUS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Simon.

   2. 

Bastiaan.


 
VIII.7    Pieter OOTEMAN, geboren op 30-12-1851 te Lutjebroek, zoon van Simon OOTEMAN (zie VII.2) en Geertje GROOT.
Gehuwd met Trijntje KNOOK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertje Eva.

   2. 

Pieter.

   3. 

Simon (zie IX.5).

   4. 

Theodorus.

   5. 

Sebastiaan.


 
IX.5    Simon OOTEMAN, zoon van Pieter OOTEMAN (zie VIII.7) en Trijntje KNOOK.
Gehuwd met Maria LIGTHART.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gertruida Catharina, geboren op 11-06-1907 te Lutjebroek, overleden op 30-05-2000 te Venhuizen op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Albertus Gerardus Cornelis TUIN.
Gehuwd (2) met Johan BOTS.

   2. 

Petrus Antonius.

   3. 

Augustus Antonius.

   4. 

Catharina Elisabeth.

   5. 

Franciscus Antonius.

   6. 

Bastiaan.

   7. 

Maria Catharina.


 
VII.5    Reinder OOTEMAN, Bouwman, geboren op 23-03-1818 te Lutjebroek, zoon van Bastiaan OOTEMAN (zie VI.2) en Eefje Reinderz BOERMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-07-1848 te Lutjebroek, getuigen: Simon Ooteman en Jan Ooteman.

De akte: Riender Ooteman, bouwman , 39 jaar, zoon van Bastiaan Ooteman en Eefje Boerman, beiden overleden ern Aafje Groot 19 jaar, dochter van Pieter Groot en Aafje Kaptein, bijgestaan door Simon Ooteman , koopman, woonachtig te Lutjebroek, in tegenwoordigheid van Jan Ooteman, 27 jaar, bouwman te Lutjebroek.broer.
Simon kan een oom geweest zijn.Die was nl. met Geertje Groot getrouwd.

Echtgenote is Aafje GROOT, geboren .. .. 1829 te Lutjebroek, overleden te Lutjebroek, dochter van Pieter GROOT en Aafje KAPTEIN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter (zie VIII.10).

   2. 

Eva (Eefje), geboren op 05-10-1849 te Lutjebroek, overleden op 05-12-1849 te Lutjebroek, 61 dagen oud.
Reinder is bij de aangifte 31 jaar oud.

   3. 

Bastiaan (zie VIII.13).

   4. 

Eefje.
Gehuwd met Pieter KONING.

   5. 

Aafje.

   6. 

Marijtje.

   7. 

Jan.

   8. 

Simon.

   9. 

Reinder.

   10. 

Cornelia.


 
VIII.10    Pieter OOTEMAN, geboren op 29-06-1849 te Lutjebroek, zoon van Reinder OOTEMAN (zie VII.5) en Aafje GROOT.
Gehuwd met Maria COMMANDEUR.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Afra Regina BAKKER (OOTEMAN),
Stiefkind).

   2. 

Maria BAKKER(OOTEMAN).


 
VIII.13    Bastiaan OOTEMAN, gedoopt op 14-07-1852 te Lutjebroek, zoon van Reinder OOTEMAN (zie VII.5) en Aafje GROOT.
Gehuwd met Cornelisje DUIJN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Reinoutje.

   2. 

Aafje.

   3. 

Pieter.

   4. 

Pieter.

   5. 

Catharina.

   6. 

Eva.

   7. 

Reindert (zie IX.17).

   8. 

Johannes (zie IX.19).


 
IX.17    Reindert OOTEMAN, zoon van Bastiaan OOTEMAN (zie VIII.13) en Cornelisje DUIJN.
Gehuwd met Jacoba POLAND.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia.

   2. 

Cornelia Johanna.

   3. 

Bastianus.

   4. 

Tecla Maria.


 
IX.19    Johannes OOTEMAN, zoon van Bastiaan OOTEMAN (zie VIII.13) en Cornelisje DUIJN.
Gehuwd met Maria WIT, De.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Regina.
Gehuwd met Nicolaas REUS.


 
VII.8    Jan OOTEMAN, Bouwman, geboren op 21-03-1821 te Lutjebroek, zoon van Bastiaan OOTEMAN (zie VI.2) en Eefje Reinderz BOERMAN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-01-1842 te Lutjebroek met Geertje MOOIJ.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Volker, geboren op 31-03-1844 te Lutjebroek, overleden op 20-05-1847 te Lutjebroek op 3-jarige leeftijd.
Akte: Zoon van Jan Ooteman, bouwman, 26 jaar en Geertje Mooij. 3 jaar.

   2. 

Aafje, geboren op 03-04-1846 te Lutjebroek.
Dit is een veronderstelling, omdat te lutjebroek onder nr.18 en 19 twee Aafjes Oteman staan ingeschreven.
Gehuwd met Jan TULP.

   3. 

Eefje, geboren op 05-10-1849 te Lutjebroek, overleden op 15-12-1849 te Lutjebroek, 71 dagen oud.

   4. 

Geertje, geboren op 02-04-1850 te Lutjebroek.
Ook 04-05-1850 als geboortedatum. Overleden op 02-02-1852 te Lutjebroek op 1-jarige leeftijd.


 
V.4    Jan Bastiaansz. OOTEMAN, geboren ca 1748 te Lutjebroek, overleden op 12-08-1816 te Lutjebroek.
Meindert Timmerman, schoonzoon en Pieter Knode, schoonzoon, komen het overlijden aanmelden: gisterenmiddag in zijn woonhuis te Lutjebroek n0.24
Hij was 68 jaar, dus geb.in 1748 en weduwnaar van Marijtje Simons.

Zoon van Bastiaan Cornelisz OOTEMAN (zie IV.4) en Marij (Maartje) SIMONS OUD.
Gehuwd (1) ca 1775 te Lutjebroek met Marijtje SIMONS.
Gehuwd (2) op 19-01-1789 te Lutjebroek.
Uijt west der stad Enkhuize.
Het is niet zeker, dat hier sprake is van dezelfde Jan Bastiaanz.omdat de akte vermeld: gesel.

Echtgenote is Trijntje MEIJNDERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Mennetje, geboren op 20-02-1776 te Lutjebroek.

   2. 

Bastiaan, geboren op 16-07-1780 te Lutjebroek, overleden op 13-06-1785 te Lutjebroek op 4-jarige leeftijd.
Boek 23 : 13 juni 1785 van Jan Bastaansz van 't lijk van Bastiaan Cornelisz. overleden te Lutjebroek in de derde klasse F.6,-
Was dit een zoon uit een eerder huwelijk van zijn vrouw ?

   3. 

Mennetje, geboren op 27-07-1784 te Lutjebroek.

   4. 

Marijtje, geboren op 25-11-1786.


 
V.7    Pieter Bastiaansz. OOTEMAN, gedoopt op 11-08-1750 te Lutjebroek, getuige: Marij Pieters.
Ook 10-06-1750 wordt als geboortedatum vermeld.

Overleden op 03-01-1827 te Grootebroek op 76-jarige leeftijd.
De akte vermeldt als vader Bastaan Cornelisz en als moeder Marij Sijmens.

Zoon van Bastiaan Cornelisz OOTEMAN (zie IV.4) en Marij (Maartje) SIMONS OUD.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-01-1785 te Grootebroek.
Akte: Pieter Bastiaansz j.gezel en Aagje Claas j.dr, beide van Lutjebroek te zaamen door Heren Schepenen der Stede Grootebroek getrouwt op de 17 januarij 1725
Zij trouwen in de derde classe. Leges Fl.12-
De aankondiging was op 2 jan.1785 " sullende trouwen etc. beiden van Lutjebroek. In de derde claase voor beide f.12,-.

Gehuwd voor de kerk op 17-01-1785 te Lutjebroek.
Akte 14 vermeldt huwelijk in de St.Nicolaas.
Op die dag trouwen: Pieter Bastiaense et Aefje Klaese; Klaes Janse et Aefje Gerrits; Jacob Cornelisse Bakker et Antje Klaese; Pieter Cornelisse et Griet Arens ( van den Noorderdijk) omnes eadem die.

Echtgenote is Aagje (Aafje) CLAAS, 22 jaar oud, geboren op 06-04-1762 te Lutjebroek, overleden op 17-02-1835 te Lutjebroek op 72-jarige leeftijd.
Ook Aafje Klaese Willems.

Dochter van Klaas WILLEMSE en Trijntje Pieters MOOIJ.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bastiaan, geboren op 23-12-1785 te Lutjebroek, gedoopt op 23-12-1785 te Lutjebroek getuige: Aafje Bastiaense.
Akte:Bastiaen. Pr,Pietr Bastiaense en Aagje Klaas. verleden op 14-07-1843 te Lutjebroek op 57-jarige leeftijd.

   2. 

Klaas, gedoopt op 06-03-1787 te Lutjebroek, overleden op 13-11-1787 te Lutjebroek, 252 dagen oud.
Boek nr.23 : op 13 nov.1787 ontvangen van Pietre Bastiaansz. van 't lijkje van Claas Pieterz. overleden te Lutjebroek in de vierde klasse F.3,.

   3. 

Marijtje, gedoopt op 17-08-1788 te Lutjebroek, getuige: Cornelia Barends.

Akte: Marijtje baptizata celibata Parent.Pieter Bastiaense en Aagje Klaase.
Mat.Cornelia Barends.
Ook 22-05-1788 wordt genoemd als geboortedatum, of is dit een andere Marijtje? (Dit is de dochter van broer Simon !), overleden op 22-08-1788 te Lutjebroek, 5 dagen oud.
Boek nr.23 : 22 aug.1788 van Pieter Bastaanz van 't lijk van Marijtje Pieters overleden te Lutjebroek nihil.

   4. 

Trijntje, gedoopt op 20-01-1790 te Lutjebroek, getuige: Kaatje Volkertz.

Akte vermeldt Pieter Bastiaans en Aagje Klaasen als ouders.
Ook 29-01 1790 wordt genoemd.

Overleden op 31-10-1800 te Lutjebroek op 10-jarige leeftijd.

   5. 

Marijtje, gedoopt op 02-09-1791 te Lutjebroek.

   6. 

Nicolaus (Klaas) (zie VI.15).

   7. 

Simon, Bouwman, gedoopt op 16-06-1795 te Lutjebroek, getuige: Aafje Bastiaense.
De meter is waarschijnlijk weer de zuster Afij van vader Pieter
Akte:.

   8. 

Trijntje, gedoopt op 06-07-1797 te Lutjebroek, getuige: Cornelia Barends.
Akte: Trijntje Pieters. Par.: Pieter Bastaense en Aagje Claessen. Matr.Cornelia Barends.

Overleden op 10-10-1846 te Lutjebroek op 49-jarige leeftijd.

   9. 

Pieter, gedoopt op 13-08-1800 te Lutjebroek, getuige: Maartje Jansz Schoof.
Akte: Pieter Pieterse.Par: Pieter Bastiaensz Ooteman en Aagje Klaas.

   10. 

Marijtje, gedoopt op 29-01-1802 te Lutjebroek,getuige: Aafje Bastiaanse.
De meter is weer Pieters zuster Afy. De akte vermeldt nu: Pieter Ooteman en Aafje Klaas.

   11. 

Wilhelmus Pietersz (zie VI.21).


 
VI.15    Nicolaus (Klaas) OOTEMAN, bouwman, arbeider, gedoopt op 14-03-1794 te Lutjebroek, overleden op 27-03-1852 om 52 uur te Lutjebroek op 58-jarige leeftijd.
Zijn broer Willem, 48 jaar komt het overlijden melden. Klaas is dan 58 jaar.
Hij was de zoon van Pieter Oteman en Aagje Klaassen, beiden dood.
Bij de doop van zijn dochter Aagje is hij 45 jaar volgens de akte.

Zoon van Pieter Bastiaansz. OOTEMAN (zie V.7) en Aagje (Aafje) CLAAS.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 25-09-1836 te Lutjebroek met Maartje BAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter, geboren op 10-06-1837 te Lutjebroek, overleden op 14-05-1838 te Lutjebroek, 338 dagen oud.
Ook wordt 13-06-1838 genoemd.Dit kan niet juist zijn het kind is 11 maanden geworden.. Vader Klaas was 44 jaar bij de overlijdensaangifte.

   2. 

Pieter, geboren op 08-01-1839 te Lutjebroek.
In de akte heet Klaas 44 jaar te zijn. wat betekent dat hij in 1795 werd geboren! Overleden op 09-01-1839 te Lutjebroek, 1 dag oud.

   3. 

Aagje, geboren op 02-07-1840 te Lutjebroek, gedoopt op 03-07-1840 te Lutjebroek.

   4. 

Trijntje, geboren op 22-10-1842 te Lutjebroek.
Gehuwd met Cornelis KEEMAN.


 
VI.21    Wilhelmus Pietersz OOTEMAN, arbeider.
Getuigen: Gerrit Klaassen en Kaatje Volkers, gedoopt op 25-12-1803 te Lutjebroek, getuigen: Joost Klaassen Mooij en Kaatje Volkertz.
Kaatje Volkertz trad ook op als meter in 1790 bij de doop van Trijntje.De ouders worden hierbij vermeld als Pieter Batiaanse en Aagje Klaassen.

Overleden op 15-04-1876 te Lutjebroek op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1876 te Lutjebroek.

Tekent met één O !

Zoon van Pieter Bastiaansz. OOTEMAN (zie V.7) en Aagje (Aafje) CLAAS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-11-1838 te Grootebroek.

Wilhelmus tekent met één o !

Echtgenote is Aaltje BERKHOUT, 26 jaar oud, geboren op 10-10-1812 te Wervershoof, overleden op 12-12-1880 te Lutjebroek op 68-jarige leeftijd.
Hier is een bidprentje van.

Begraven op 15-12-1880 te Lutjebroek, dochter van Frans Dz. BERKHOUT en Trijntje KRIJNS DEKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter (zie VII.19).

   2. 

Frans (zie VII.21).

   3. 

Bastiaan (zie VII.23).

   4. 

Trijntje, geboren op 23-09-1845 te Lutjebroek, overleden op 10-10-1846 te Lutjebroek op 1-jarige leeftijd.
Akte: dochter van Willem Ooteman, arbeider, 42 jaar en Aaltje Berkhout. 18 maanden oud,
Dat
laatste klopt niet helemaal.

   5. 

Cornelia, geboren op 31-01-1848 te Lutjebroek.
Gehuwd (1) met Pieter Pz. DUIJN, Van.
Gehuwd (2) met Nicolaas BAAR, Van.

   6. 

Krijn (zie VII.29).

   7. 

Klaas (zie VII.31).


 
VII.19    Pieter OOTEMAN, geboren op 09-02-1839 te Lutjebroek, gedoopt op 09-02-1839 te Lutjebroek getuige: Willem Oteman.( één O !)
In de akte staat dat devader Willem Ooteman 35 jaar is en in Lutjebroek woont.

Zoon van Wilhelmus Pietersz OOTEMAN (zie VI.21) en Aaltje BERKHOUT.
Gehuwd met Immetje MEESTER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje.
Gehuwd met Cornelis DUIJN.

   2. 

Willem (zie VIII.30).

   3. 

Aafje.


 
VIII.30    Willem OOTEMAN, zoon van Pieter OOTEMAN (zie VII.19) en Immetje MEESTER.
Gehuwd met Trijntje OUD.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Emma.

   2. 

Margaretha.

   3. 

Afra Maria.

   4. 

Petrus Willem.


 
VII.21    Frans OOTEMAN, arbeider, geboren op 28-04-1840 te Grootebroek en Lutjebroek. Akte: Vader is 36 jaar.
Getuigen: Harrie Franciscus Reinier Dubois , candidaat notaris, 27 jaar wonend te Grootebroek, en Wouterz Vrugt, veldwachter, 43 jaar, uit Grootebroek.
Willem ondertekent met één O!

Gedoopt op 29-04-1840 te Lutjebroek, getuige: Willem Oteman.( met één O !)
Wie is die Oteman met één O ?

 

Zoon van Wilhelmus Pietersz OOTEMAN (zie VI.21) en Aaltje BERKHOUT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-02-1867 te Lutjebroek, getuigen: Pieter Ooteman, Jacob Lijm,Gerrit Appelman,Pieter Kaagman.
Pieter Oteman, arbeider is een broer van Frans, woont te Lutjebroek en is op dat moment 28 jaar oud.Jacob Lijm woont te Grootebroek, is 27 jaar oud en een goede bekende van Frans.
Gerrit Appelman,26 jaar uit Bovenkarspel, timmerman is een broer van Grietje en Pieter Kaagman, 26 jaar, arbeider uit Grootebroek is een zwager van Grietje.
Frans is 26 jaar wanneer hij trouwt. Hij is geboren in Lutjebroek en zoon van Willem Ooteman en Aaltje Berkhout.Arbeider van beroep.

Echtgenote is Grietje APPELMAN, geboren .. .. 1839 te Bovenkarspel, dochter van Reindert APPELMAN, timmerman, en Geertje MANS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertje, geboren op 18-03-1873 te Lutjebroek, overleden op 07-02-1958 op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-01-1897 te Lutjebroek met Nicolaas ROOD.

   2. 

Cornelis (zie VIII.35).

   3. 

Willem (zie VIII.37).

   4. 

Reinder.

   5. 

Aaltje.


 
VIII.35    Cornelis OOTEMAN, geboren op 25-01-1878 te Lutjebroek.

Akte: Getuigen zijn Jan van der Spruijt,verver en Simon Brugman, veldwachter.

Overleden op 31-12-1918 te Lutjebroek op 40-jarige leeftijd.

Volg. Kleinzoon Frits Ooteman kan dat niet 1918 zijn geweest, maar veeleer 1961.

 

Zoon van Frans OOTEMAN (zie VII.21) en Grietje APPELMAN.
Gehuwd met Margariet (Grietje) BOER, De, geboren op 17-09-1876 te Obdam.

Getuigen zijn Jan Boots, landman, zestig jaar oud en Johannes Andreas Haaselhorst, landman, 36 jaar oud. Dochter van Cornelis BOER, De, arbeider, en Trijntje COMMANDEUR.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Franciscus Nicolaas (zie IX.25).

   2. 

Cornelis (zie IX.27).

   3. 

Johannes.

   4. 

Johannes.

   5. 

Grietje Margaretha (zie IX.32).

   6. 

Jan.


 
IX.25    Franciscus Nicolaas OOTEMAN, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie VIII.35) en Margariet (Grietje) BOER, De.
Gehuwd met Trien DUIN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelis (zie X.16).

   2. 

Maria.
Gehuwd met Theo KOK.

   3. 

Margaretha.
Gehuwd met Jan TAKKEN.

   4. 

Cornelis (Kees) (zie X.22).

   5. 

Catharina.

   6. 

Catharina.

   7. 

Cornelia.
Gehuwd met Wout MOLENAAR.

   8. 

Petrus (zie X.28).

   9. 

Franciscus (zie X.30).

   10. 

Jacobus (zie X.32).

   11. 

Johannes (zie X.34).


 
X.16    Cornelis OOTEMAN, zoon van Franciscus Nicolaas OOTEMAN (zie IX.25) en Trien DUIN.
Gehuwd met Martha REUS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan.

   2. 

Frans.
Gehuwd met Afra JONG.

   3. 

Ellen.
Gehuwd met Sjors BOS.


 
X.22    Cornelis (Kees) OOTEMAN, zoon van Franciscus Nicolaas OOTEMAN (zie IX.25) en Trien DUIN.
Gehuwd met Lies GALESLOOT, Van.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wim.

   2. 

Carolien.


 
X.28    Petrus OOTEMAN, zoon van Franciscus Nicolaas OOTEMAN (zie IX.25) en Trien DUIN.
Gehuwd met Riet NAN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Paul (zie XI.8).

   2. 

Frank.


 
XI.8    Paul OOTEMAN, zoon van Petrus OOTEMAN (zie X.28) en Riet NAN.
Gehuwd met Karina NN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Karina, geboren op 31-03-2003 te Bovenkarspel.


 
X.30    Franciscus OOTEMAN, zoon van Franciscus Nicolaas OOTEMAN (zie IX.25) en Trien DUIN.
Gehuwd met Afra WEEL.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Brian.

   2. 

Kelly.


 
X.32    Jacobus OOTEMAN, zoon van Franciscus Nicolaas OOTEMAN (zie IX.25) en Trien DUIN.
Gehuwd met Twannie KELDER, Op den.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Kim (zie XI.14).

   2. 

Joyce.


 
XI.14    Kim OOTEMAN, dochter van Jacobus OOTEMAN (zie X.32) en Twannie KELDER, Op den.
Gehuwd op 10-10-2003 te Hoorn met Erik YTSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Antoinette (Inge), geboren op 03-01-2002 te Hoorn.


 
X.34    Johannes OOTEMAN, zoon van Franciscus Nicolaas OOTEMAN (zie IX.25) en Trien DUIN.
Gehuwd met Vera BAAS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dennis (zie XI.16).

   2. 

Silvia.

   3. 

Mark.


 
XI.16    Dennis OOTEMAN, zoon van Johannes OOTEMAN (zie X.34) en Vera BAAS.
Gehuwd met Monique ANGELINK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ben, geboren op 11-08-2001 te Bovenkarspel.


 
IX.27    Cornelis OOTEMAN, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie VIII.35) en Margariet (Grietje) BOER, De.
Gehuwd met Jacoba BAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Franciscus Hyacinthus (zie X.36).

   2. 

Cornelis (zie X.38).

   3. 

Margaretha Philomena.
Gehuwd met Jan GROOTJES.

   4. 

Margaretha.
Gehuwd met Piet HINK.

   5. 

Cornelia MARIA.
Gehuwd (1) met Piet PANNEKOEK.
Gehuwd (2) met Paul ZIJP.

   6. 

Anne Maria.
Gehuwd met Jan NIEUWENBOER.

   7. 

Johanna Maria VOTEMAN.
Gehuwd met Gerard KORVER.

   8. 

Nicolaas Petrus Anthonius (zie X.51).

   9. 

Jacoba Maria Theresia.
Gehuwd met Piet HOEK, Van den.

   10. 

Willem Everardus (zie X.55).

   11. 

Beatrix Catharina Maria.
Gehuwd met Coen JONG, De.


 
X.36    Franciscus Hyacinthus OOTEMAN, geboren op 10-05-1953, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie IX.27) en Jacoba BAKKER.
Gehuwd met Sonja HOEK, van der, geboren op 01-03-1956 te 't Veld ( Niedorp).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelis Franciscus (Rick), geboren op 29-10-1975.

   2. 

Jacomus Johahannes Maria Franciscus (Dave), geboren op 05-09-1979.

   3. 

Petrus Cornelis Maria Franciscus Antonius (Boy), geboren op 12-12-1981.


 
X.38    Cornelis OOTEMAN, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie IX.27) en Jacoba BAKKER.
Gehuwd met Gini KINDS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frank (zie XI.23).

   2. 

Paul.

   3. 

Mark.

   4. 

John.


 
XI.23    Frank OOTEMAN, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie X.38) en Gini KINDS.
Gehuwd met Mirande WOLFSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jolaine.


 
X.51    Nicolaas Petrus Anthonius OOTEMAN, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie IX.27) en Jacoba BAKKER.
Gehuwd met Marga BAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

C.

   2. 

CH.


 
X.55    Willem Everardus OOTEMAN, zoon van Cornelis OOTEMAN (zie IX.27) en Jacoba BAKKER.
Gehuwd met Lida OUDHUIS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mieke.

   2. 

Carl.

   3. 

José.


 
IX.32    Grietje Margaretha OOTEMAN, overleden op 27-06-1916, dochter van Cornelis OOTEMAN (zie VIII.35) en Margariet (Grietje) BOER, De.
Gehuwd met Jaap REUS, geboren 1917, overleden op 01-09-2000.
Uit dit huwelijk:

   1. 

NN.
Gehuwd met Jan BLEEKER.

   2. 

Cornelis J. (Kees).

   3. 

NN.
Gehuwd met Harrie WAAL, De.

   4. 

Jan.

   5. 

Arie M.

   6. 

Frans J.

   7. 

Sjaak.

   8. 

Cor D.

   9. 

Peter I.M.

   10. 

Brigitte.


 
VIII.37    Willem OOTEMAN, zoon van Frans OOTEMAN (zie VII.21) en Grietje APPELMAN.
Gehuwd met Maartje ROOD.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Franciscus.

   2. 

Cornelia.

   3. 

Margaretha.

   4. 

Geertje.

   5. 

Nicolaas Willibrordus.

   6. 

Catharina.

   7. 

Petrus Wilhelmus.


 
VII.23    Bastiaan OOTEMAN, geboren op 21-07-1843 te Lutjebroek, zoon van Wilhelmus Pietersz OOTEMAN (zie VI.21) en Aaltje BERKHOUT.
Gehuwd met Antje HOOGLAND.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Leentje.

   2. 

Aaltje.

   3. 

Jan.

   4. 

Willem.

   5. 

Jantje.

   6. 

Catharina.


 
VII.29    Krijn OOTEMAN, geboren op 06-12-1851 te Lutjebroek, overleden 1916, zoon van Wilhelmus Pietersz OOTEMAN (zie VI.21) en Aaltje BERKHOUT.
Gehuwd met Leentje MEILINK, geboren 1816, overleden 1907.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia, geboren op 01-11-1876, overleden op 03-01-1965 op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-01-1902 met Albert OUD.

   2. 

Antje, geboren 1883.

   3. 

Petrus, geboren 1885.

   4. 

Willem, geboren 1888.

   5. 

Willem, geboren 1888.

   6. 

Petrus, geboren 1892.

   7. 

Trijntje.

   8. 

Aaltje.


 
VII.31    Klaas OOTEMAN, arbeider, geboren op 21-04-1855 te Lutjebroek, zoon van Wilhelmus Pietersz OOTEMAN (zie VI.21) en Aaltje BERKHOUT.
Gehuwd (1) met Trijntje COMMANDEUR.
Gehuwd (2) met Grietje KOEMAN.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Willem (zie VIII.56).

   2. 

Cornelis.

   3. 

Aaltje.

   4. 

Petrus.

   5. 

Trijntje.

   6. 

Bastiaan.

   7. 

Arie.


 
VIII.56    Willem OOTEMAN, geboren op 09-02-1881 te Lutjebroek.
Akte: Getuigen:Pieter Ooteman, arbeider, 42 jr, uit Lutjebroek oudste broer van Klaas , en Hendrikus Steenwijk, kantoorklerk, 45 jr, uit Grootebroek.

Overleden op 10-08-1963 te Bovenkarspel op 82-jarige leeftijd, zoon van Klaas OOTEMAN (zie VII.31) en Trijntje COMMANDEUR.
Gehuwd met Johanna SNELTEN, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Nicolaas Joseph.

   2. 

Margaretha Maria.

   3. 

Catharina Maria.

   4. 

Maria Catharina.

   5. 

Alida Maria.

   6. 

Nicolaas.

   7. 

Alida.

   8. 

Petronella.

   9. 

Mathias.


 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met