Reglement


Start
Reglement
Com. van aanbeveling
Subsidie voorbeelden
Links

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS

(zoals vastgesteld op de bestuursvergadering van 10 februari 2003)

Artikel 1 Doelgroep

Wie komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds?

 1. Mensen van niet-Nederlandse herkomst: de vroegere gastarbeiders, hun gezinnen en nakomelingen, vluchtelingen, asielzoekers, Surinamers en Antillianen, gezinsherenigers en gezinsvormers. Tot Nederlander genaturaliseerde vreemdelingen vallen eveneens onder de doelgroep voor zover de ondervonden problemen te herleiden zijn tot hun niet-Nederlandse herkomst.
 2. Alleen aanvragers die woonachtig dan wel verblijvend zijn in Nijmegen en directe omgeving of projecten die worden uitgevoerd voor de onder a genoemde personen woonachtig in Nijmegen en directe omgeving.

Alleen in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de criteria genoemd onder a en b. In die gevallen wordt bij de beslissing op een aanvraag minimaal een bestuurslid betrokken.

Artikel 2 Criteria voor toekenning van bijdragen

Een bijdrage kan worden toegekend indien:

 1. de aanvraag past binnen de doelstelling van het fonds;
 2. het financiële probleem van de aanvrager niet kan worden opgelost door een voorliggende voorziening;
 3. het financiële probleem niet aan de aanvrager zelf te wijten is.

Artikel 3 Criteria voor weigering van bijdragen

Een bijdrage kan worden geweigerd indien:

 1. het een aanvraag betreft ten laste van een ander fonds;
 2. er sprake is van (kennelijk) misbruik van het fonds;
 3. de aanvrager tot een half jaar voorafgaand aan de aanvraag een bijdrage van het fonds heeft ontvangen ter hoogte van de in artikel 5 en 6 als maximaal genoemde bedragen;
 4. de penningmeester van oordeel is dat de voor dat jaar vastgestelde bestedingsruimte is bereikt.

Artikel 4 Bestedingsruimte

Het totaal aan bijdragen zoals bedoeld in artikel 5 en 6 van dit reglement is op jaarbasis beperkt tot maximaal het vermogen van het fonds per 31 december van het voorgaande jaar.

Artikel 5 Bijdragen aan particulieren in financiële nood

 1. Het bestuur van de Stichting Het Inter-lokaal wijst maximaal twee medewerkers aan die ieder zelfstandig bevoegd zijn om volgens de richtlijnen van dit reglement te beslissen over aanvragen zoals hieronder omschreven. De namen van deze medewerkers en wijzigingen in de namen worden schriftelijk bekend gemaakt aan het bestuur van het fonds.
 2. De daartoe door het bestuur van de Stichting Het Inter-lokaal aangewezen medewerker beslist over aanvragen voor een bijdrage tot een bedrag van maximaal €150.
 3. In alle andere gevallen beslist de onder a genoemde medewerker eerst na overleg met de penningmeester van het fonds.
 4. Bij de beslissing over een aanvraag in afwachting van een structurele geldvoorziening wordt in beginsel:

  - aan een alleenstaande een bijdrage van ten hoogste € 75 verstrekt;

  - aan een gezin een bijdrage van ten hoogste € 150 verstrekt.

 5. In andere gevallen zal de bijdrage worden vastgesteld aan de hand van de concrete situatie waarbij in beginsel nooit een bijdrage hoger dan € 500 wordt verstrekt.
 6. Binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag wordt hierover beslist. Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van veertien dagen indien de aanvraag nadere bestudering behoeft.
 7. Aan de toekenning van een bijdrage boven € 150 wordt de voorwaarde verbonden dat de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de bijdrage door middel van nota’s of andere deugdelijke bewijsmiddelen aantoont dat de bijdrage is gebruikt ten behoeve van de situatie waarvoor de bijdrage is verstrekt. Bij gebreke van het voldoen aan deze voorwaarde wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen veertien dagen alsnog aan de gestelde voorwaarde te voldoen.
 8. Bij gebreke van het voldoen aan de onder g. gestelde voorwaarde kan het bestuur de bijdrage terug vorderen.

Artikel 6 Bijdragen aan initiatieven gericht op de multiculturele samenleving

Financiële ondersteuning is mogelijk aan activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in Nijmegen en omgeving en die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.

 1. Een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend via de onder 5 a bedoelde medewerker(s), vergezeld van een advies. Het bestuur van het fonds kan nadere toelichting vragen. De aanvraag kan ook rechtstreeks bij het bestuur worden ingediend.
 2. De bijdrage bedraagt ten hoogste  € 500.
 3. Het bestuur kan voorwaarden aan de bijdrage verbinden.
 4. Binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag wordt hierover beslist. Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van veertien dagen indien de aanvraag nadere bestudering behoeft.
 5. Aan de toekenning van een bijdrage boven de € 150 wordt de voorwaarde verbonden dat de aanvrager binnen een alsdan te bepalen termijn na de besteding van de bijdrage genoegzaam verantwoordt dat de bijdrage is gebruikt ten behoeve van de activiteit waarvoor de bijdrage is verstrekt. Bij gebreke van het voldoen aan deze voorwaarde wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen veertien dagen alsnog aan de gestelde voorwaarde te voldoen;
 6. Bij gebreke van het voldoen aan de onder e. gestelde voorwaarde kan het bestuur de bijdrage terug vorderen.

Artikel 7 Wijze van betaling

 1. De beslissing over een aanvraag wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door een van de daartoe aangewezen medewerkers van de Stichting Het Inter-lokaal. Bij een aanvraag van een bedrag hoger dan € 150 moet het besluit ook worden ondertekend door de penningmeester van het fonds, nadat deze de aanvraag heeft ontvangen (zie artikel 5 c).

 2. De beslissing over de aanvraag moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  - datum;

  - naam en woonplaats (indien mogelijk ook adres) van de aanvrager;

  - naam en handtekening van de medewerker van Stichting Het Inter-lokaal;

  - motivering van de aanvraag;

  - hoogte van het toegekende bedrag;

  - voor zover er in het voorafgaande half jaar door dezelfde aanvrager al eerder een beroep is gedaan op het fonds, wordt toegelicht waarom de nieuwe aanvraag geaccepteerd is (zie artikel 3 c);

  - bij een toekenning van een bijdrage van meer dan € 150 moet het besluit mede zijn ondertekend door de penningmeester van het fonds (zie a);

  - bij een toekenning van een bijdrage van meer dan € 150 moet in het besluit tevens worden vastgelegd dat de aanvrager de besteding van de bijdrage zal verantwoorden op de wijze als onder artikel 5 g is omschreven;

  - bank- of girorekening voor de overmaking van het aangevraagde bedrag.

 3. Het toegekende bedrag wordt in beginsel contant betaald uit de (kas)middelen van Stichting Het Inter-lokaal. De aanvrager tekent voor ontvangst; dit kan op de onder b bedoelde schriftelijke aanvraag.

 4. Het besluit en het ontvangstbewijs worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie werkdagen na betaling van de bijdrage aan de penningmeester toegezonden.

 5. De penningmeester betaalt het toegekende bedrag zo spoedig mogelijk door overmaking op de in het besluit genoemde bank- of girorekening.

Artikel 8 Leningen

 1. In beginsel worden bijdragen niet in de vorm van een lening verstrekt. Alleen in bijzondere gevallen kan een lening worden verstrekt. In ieder geval wordt geen lening verstrekt indien er geen concreet zicht op afbetaling bestaat.
 2. De daartoe aangewezen medewerker van de Stichting Het Inter-lokaal én een bestuurslid beslissen - ongeacht de hoogte van het bedrag - over het verzoek om een lening.
 3. De afspraken inzake een toegekende lening worden vastgelegd in een door de aanvrager en een bestuurslid ondertekende leenovereenkomst.
 4. Bij gebreke van het voldoen aan de voorwaarden van de leenovereenkomst kan het bestuur het (restant) van het geleende bedrag terugvorderen.

Artikel 9 Verantwoording

 1. De penningmeester houdt een registratie bij van de personen aan wie een bijdrage is verstrekt. De daartoe aangewezen medewerkers van de Stichting Het Inter-lokaal hebben inzage in deze registratie.
 2. De penningmeester houdt een registratie bij van de donateurs.
 3. De penningmeester verstrekt aan de bestuursleden jaarlijks, of zoveel vaker als door het bestuur gewenst wordt, een overzicht van de verstrekte bijdragen en de ontvangen donaties.
 4. Per kalenderjaar verstrekt de penningmeester aan het bestuur een overzicht van de ontvangen donaties, de gehonoreerde aanvragen en overige financiële gegevens van het fonds. Na décharge hiervan door het bestuur ontvangen de donateurs van het fonds een financieel overzicht over het voorafgaande jaar. Dit overzicht wordt eveneens verzonden aan het bestuur van de Stichting Het Inter-lokaal en de leden van het comité van aanbeveling. Dit overzicht wordt vóór 1 april verzonden.